ŠOLSKA PRAVILA (izvleček)

 »1. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

1. Učenci si v predprostoru ob glavnem vhodu sezujejo čevlje in jih pospravijo v omaro, ostalo garderobo odnesejo v razrede.

2. Ob zvonjenju morajo učenci učitelja počakati pred učilnico ali v učilnici.

3. Učenci na začetku ure vstanejo. Na ta način učitelja pozdravijo in se umirijo.

4. Med poukom sedijo na svojem prostoru, poslušajo razlago in aktivno sodelujejo pri različnih učnih oblikah; po končanem delu pospravijo za seboj in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj.

5. Med urami pouka ni dovoljeno žvečiti.

6. Med poukom in v podaljšanem bivanju ni dovoljena uporaba mobilnega telefona (ali osebne avdio naprave).

7. Učencev in delavcev šole ni dovoljeno izsiljevati. Učenci se ne smejo pretepati, pljuvati in žaljivo govoriti: zmerjati, groziti…

8. V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje,

posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih

sredstev. Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije …

9. Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja …) velja glede reda dogovor med učenci in učiteljem oziroma razrednikom.

10. Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.

 

2. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA

 

• spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,

• spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole,

• v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža

zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,

• varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,

• učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,

• redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno izobraževalne

dejavnosti,

• sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,

• izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,

• izpolni osnovnošolsko obveznost (9 let šolanja).

 

4. VZGOJNI UKREPI OB KRŠITVAH PRAVIL

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, ponavlja kršitve ali huje krši pravila, lahko šola učencu izreče naslednje vzgojne ukrepe:

• če učenec moti pouk ali je žaljiv do učitelja, le-ta učencu izreče

dogovorjene ukrepe (spodaj navedeni),

• če učenec uporablja mobilni telefon med urami pouka in v

podaljšanem bivanju, ga izroči učitelju (razrednik ga preda v tajništvo),

• učenec je zadržan na razgovoru po pouku (starši bodo o tem

obveščeni),

• poveča se nadzor nad učencem (v času izven pouka),

• učenec je sankcioniran pri učitelju oz. predmetu, dejavnosti, kjer je kršil pravila z odvzemom določenih ugodnosti oziroma, opravljanjem družbeno koristnega dela (čiščenje učilnic, jedilnice,urejanje okolice, pomoč hišniku, čistilki,…).

• učenec/starši plača/-jo oz. povrne/-jo namerno povzročeno

materialno škodo,

• učencu je prepovedana udeležba pri drugačnih oblikah pouka (na

ekskurzijah, športnih dnevih, v šoli v naravi…) – šola mu zagotovi

izobraževanje v drugi obliki (50. čl. ZOsn),

• če učenec zamudi k pouku, prejme neopravičeno uro,

 

Novi Zakon o osnovni šoli predvideva, da se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje starše, če njihov otrok ne obiskuje pouka in drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole iz neopravičljivih razlogov (102. čl. ZOsn).

 

Zaporedje ukrepov pri motenju pouka

Če učenec moti pouk, mu učitelj v zaporedju izreče naslednje ukrepe:

1. opozorilo

2. drugo opozorilo z navedenimi nadaljnjimi ukrepi

3. ukrep

  • zadržanje na razgovoru po pouku ali v času odmora (učitelj, razrednik, svetovalna delavka)
  • razgovor z ravnateljico (s timom)

4. izločitev (pri žalitvi učitelja se takoj izreče ukrep izločitve)

   Izločitev se izvede v drug oddelek/razred, k svetov. delavki, k ravnateljici.

5. družbeno koristno delo, ki se izvaja v času dnevov dejavnosti – čiščenje v šoli in okolici ali po pouku.  

6. starši prevzamejo otroka

(ob večjih prekrških, ogrožanju sebe in ostalih)

 

Vzgojni opomini

Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin.

Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob

predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola izreka vzgojne ukrepe v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih.

Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja.

Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na

drugo šolo brez soglasja staršev

DOBRO JE VEDETI

 »OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca

razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku. Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih trajajočo

odsotnost največ 5 dni v letu (tako imenovani dopust). Priporočamo, da se pred zaključkom šolskega leta starši pred napovedjo dopusta posvetujejo z razrednikom o tem, če ima učenec vse potrebne ocene in pogoje za zaključeno oceno. Če starši želijo izkoristiti za otroka več kot 5 dni dopusta, morajo napisati pisno prošnjo, s katero se osebno obrnejo na ravnatelja. Če je otrok odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov (jo prepisati).

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so učenci prisotni pri pouku.

Naslednji dan so opravičeni spraševanja in domače naloge. Če se bodo udeležili tekmovanja iz učne snovi, so na dan tekmovanja oproščeni tudi ustnega preverjanja znanja.

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih obvesti starše.«