V šoli se trudimo in učencem zagotavljamo zdravo prehrano, ki temelji na petih glavnih skupinah živil. To so: žitarice, sadje in zelenjava, mleko in mlečni izdelki, meso, ribe in malo maščob. Pomembno vlogo pri sprejemanju mešane hrane pa imajo tudi starši, ki s svojimi navadami in zgledom vplivajo na otroka, da bo užival res vse skupine živil. Naša kuhinja je sedaj v Dijaškem domu Ptuj, kjer imamo skupno jedilnico in tako se učenci prehranjujejo v jedilnici.

Učencem šole sta zagotovljena zajtrk, malica in kosilo proti plačilu. Prehrana se plačuje s položnico, ki jo starši prejmejo na dom po pošti. Položnice se izdajajo do 10. v mesecu. Evidenca o plačani prehrani se vodi v računovodstvu šole. Staršem, ki niso poravnali stroškov prehrane, se izstavi pisni opomin.

Odjava malice in kosila se denarno upošteva, če je bila odjava sporočena vsaj en dan prej oz. do 8.00 ure zjutraj, če je otrok zbolel.

Cena  zajtrka: 0,60 €/dan,  cena malice: 0,80 €/dan.

Cena kosila: malo kosilo: 2,00 €/dan, veliko kosilo: 2,35 €/dan.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Pravica se dodeli za obdobje enega leta. Naši učenci imajo subvencionirano prehrano še iz Zveze prijateljev mladine preko programa botrstva.