V šoli se trudimo in učencem zagotavljamo zdravo prehrano, ki temelji na petih glavnih skupinah živil. To so: žitarice, sadje in zelenjava, mleko in mlečni izdelki, meso, ribe in malo maščob. Pomembno vlogo pri sprejemanju mešane hrane pa imajo tudi starši, ki s svojimi navadami in zgledom vplivajo na otroka, da bo užival res vse skupine živil. Naša kuhinja je sedaj v Dijaškem domu Ptuj, kjer imamo skupno jedilnico in tako se učenci prehranjujejo v jedilnici.

Učencem šole sta zagotovljena zajtrk, malica in kosilo proti plačilu. Prehrana se plačuje s položnico, ki jo starši prejmejo na dom po pošti. Položnice se izdajajo do 10. v mesecu. Evidenca o plačani prehrani se vodi v računovodstvu šole. Staršem, ki niso poravnali stroškov prehrane, se izstavi pisni opomin.

Odjava malice in kosila se denarno upošteva, če je bila odjava sporočena vsaj en dan prej oz. do 8.00 ure zjutraj, če je otrok zbolel.

 

CENE OBROKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Cena  zajtrka: 0,89 €/dan 

Cena malice: 1,10 €/dan

Cena kosila:

  • malo kosilo: 2,68 €/dan
  • veliko kosilo: 3,10 €/dan

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.