Priimek in ime  ŠOLA – kraj izvajanja mobilne specialno – pedagoške službe
Ber Majda OŠ Hajina
Borovič Monika OŠ Mladika, OŠ Breg, OŠ Juršinci
Cebek Simona OŠ Dornava
Čeh Tina OŠ Markovci
Ducman Jasmina OŠ Mladika
Emeršič Dragica OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika
Horvat Veronika OŠ Benedikt, OŠ Cirkovce, OŠ Ljudski vrt
Jurgec Andreja OŠ Markovci, OŠ Videm, Vrtec Ptuj
Kajzer Hameršak Tina OŠ Dornava, OŠ Ljudski vrt, Vrtec Hoče
Kukovec Sandra OŠ Juršinci, OŠ Destrnik-Trnovska vas
Lenart Maja
Lukman Anja OŠ Destrnik-Trnovska vas, Vrtec Ptuj
Mlakar Alenka OŠ Žetale, OŠ Podlehnik
Munda Katja OŠ Benedikt, Vrtec Gornja Radgona
Nikolovski Tanja OŠ Podlehnik, OŠ Breg
Pajnkiher Simona OŠ Cirkovce, OŠ Kidričevo
Pihler Brumen Nataša OŠ Videm, OŠ Dornava
Prelog Tjaša Vrtec Ptuj, OŠ Kidričevo
Rajh Tina OŠ Hajdina
Sagadin Natalija OŠ Majšperk
Serec Šijanec Saška OŠ Cirkulane – Zavrč
Sevšek Tamara OŠ Hajdina, OŠ Kidričevo, OŠ Podlehnik
Šešerko Sara
Tement Katja OŠ Hajdina, OŠ Cirkovce
Turk Mezgec Andrea OŠ Gorišnica
Vajda Mateja OŠ Olge Meglič
Zaner Tamara OŠ Videm, OŠ Hajdina, OŠ Dornava
Zavec Erman Nataša OŠ Kidričevo
Zelenko Marija OŠ Kidričevo

Delo specialnega pedagoga – defektologa

Specialni pedagog je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali rejnikom oseb s posebnimi potrebami. Je svetovalec, koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam obravnava posameznega otroka in skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju.
Dodatna strokovna pomoč poteka v času pouka, tako da otrok ni dodatno obremenjen. Obravnava, ki traja od 20 do 45 minut, ni namenjena inštrukcijam, vendar se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij in za odpravljanje težav. V nobenem primeru specialni pedagog ne more nadomestiti pomožnega učitelja, ki otroku pomaga pri razumevanju učne snovi. Temu so namenjene druge oblike dopolnilnega pouka in pomoči učitelja, staršev in še koga.
V prvih urah obravnav specialni pedagog oceni raven razvojnih ali učnih dosežkov pri otroku, odkrije kako potekajo njegovi mentalni procesi in procesi učenja. Oceni eno ali več področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, skupini, domačem okolju,… in v kakšni meri vplivajo na usvajanje znanj. Prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi učenec doseže najboljše rezultate. S posebnimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku in izbere specifične metode in pomoči, da bo učenec lahko obvladal šolske spretnosti in dosegal zastavljene cilje. Pripravi program vaj za korekcijo šibkih funkcij s poudarkom na otrokovih močnih področjih.
Učitelj in specialni pedagog dnevno izmenjujeta informacije, pomagata drug drugemu, skupaj pa otroku. Seveda je sodelovanje s starši nujno, da uvidijo, kaj njihov otrok resnično zmore in kako se mora učiti (prikaz načina učenja doma, spodbujanja, poučevanja, spreminjanja vedenja).
Delo specialnega pedagoga ima posebne razsežnosti in predstavlja most med šolo, otrokom s posebnimi potrebami in starši.
In kar je najpomembnejše, otrokom smo v oporo, dajemo jim občutek varnosti in harmoniziramo njihovo samopodobo, ki je zaradi ponavljajočih neuspehov izjemno slaba. V šolskem in širšem okolju razvijamo tolerantnejši odnos do otroka s posebnimi potrebami, do njegovih primanjkljajev.