Priimek in ime  ŠOLA – kraj izvajanja mobilne specialno – pedagoške službe
Ber Majda OŠ Hajina
Borovič Monika OŠ Cirkovce
Cebek Simona OŠ Dornava
Čeh Tina OŠ Markovci
Ducman Jasmina OŠ Mladika
Heric Katja OŠ Destrnik-Trnovska vas
Jurgec Andreja OŠ Markovci
Kukovec Sandra OŠ Juršinci, OŠ Dornava, OŠ Ljudski vrt, OŠ Olge Meglič
Lenart Maja OŠ Videm
Lukman Anja OŠ Benedikt, OŠ Destrnik, OŠ Mladika, Vrtec Ptuj
Mlakar Alenka OŠ Videm, Vrtec Ptuj, Vrtec Markovci
Nikolovski Tanja OŠ Breg, OŠ Podlehnik
Pajnkiher Simona OŠ Destrnik-Trnovska vas, OŠ Breg, Vrtci
Pihler Brumen Nataša Vrtec Ptuj, OŠ Cirkulane – Zavrč, OŠ Dornava
Prelog Tjaša OŠ Hajdina, Vrtec Kidričevo
Sagadin Natalija OŠ Žetale, OŠ Majšperk – Stoperce
Satler Eva OŠ Videm, OŠ Dornava, OŠ Hajdina, OŠ Markovci, OŠ Mladika
Serec Šijanec Saška OŠ Cirkulane – Zavrč
Sevšek Tamara OŠ Hajdina, OŠ Kidričevo, OŠ Žetale
Skela Monika OŠ Benedikt
Turk Mezgec Andrea OŠ Gorišnica
Vajda Mateja OŠ Olge Meglič
Zaner Tamara OŠ Majšperk
Zavec Erman Nataša OŠ Kidričevo
Zelenko Marija OŠ Kidričevo, OŠ Mladika
Žnidarko Barbara OŠ Majšperk, OŠ Cerkvenjak

Delo specialnega pedagoga – defektologa

Specialni pedagog je usposobljen za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vodenje različnih oblik vzgojno izobraževalnega, rehabilitacijskega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega ter svetovalnega dela s posamezniki in za svetovanje strokovnim delavcem ter staršem ali rejnikom oseb s posebnimi potrebami. Je svetovalec, koordinator različnih oblik pomoči, ki neposredno tudi sam obravnava posameznega otroka in skuša z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju.
Dodatna strokovna pomoč poteka v času pouka, tako da otrok ni dodatno obremenjen. Obravnava, ki traja od 20 do 45 minut, ni namenjena inštrukcijam, vendar se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij in za odpravljanje težav. V nobenem primeru specialni pedagog ne more nadomestiti pomožnega učitelja, ki otroku pomaga pri razumevanju učne snovi. Temu so namenjene druge oblike dopolnilnega pouka in pomoči učitelja, staršev in še koga.
V prvih urah obravnav specialni pedagog oceni raven razvojnih ali učnih dosežkov pri otroku, odkrije kako potekajo njegovi mentalni procesi in procesi učenja. Oceni eno ali več področij, ki so ovira za sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu, skupini, domačem okolju,… in v kakšni meri vplivajo na usvajanje znanj. Prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi učenec doseže najboljše rezultate. S posebnimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku in izbere specifične metode in pomoči, da bo učenec lahko obvladal šolske spretnosti in dosegal zastavljene cilje. Pripravi program vaj za korekcijo šibkih funkcij s poudarkom na otrokovih močnih področjih.
Učitelj in specialni pedagog dnevno izmenjujeta informacije, pomagata drug drugemu, skupaj pa otroku. Seveda je sodelovanje s starši nujno, da uvidijo, kaj njihov otrok resnično zmore in kako se mora učiti (prikaz načina učenja doma, spodbujanja, poučevanja, spreminjanja vedenja).
Delo specialnega pedagoga ima posebne razsežnosti in predstavlja most med šolo, otrokom s posebnimi potrebami in starši.
In kar je najpomembnejše, otrokom smo v oporo, dajemo jim občutek varnosti in harmoniziramo njihovo samopodobo, ki je zaradi ponavljajočih neuspehov izjemno slaba. V šolskem in širšem okolju razvijamo tolerantnejši odnos do otroka s posebnimi potrebami, do njegovih primanjkljajev.