Šolska knjižnica skrbi za bralno kulturo na šoli, spodbuja in navaja učence k branju in jih opolnomoči za knjižnično-informacijska znanja. S svojo dejavnostjo se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na šoli, podpira pouk  ter ostale šolske aktivnosti.

Med osrednje naloge šolske knjižnice sodijo izposoja in nabava knjižnega gradiva ter periodike, vodenje učbeniškega sklada, bibliopedagoško delo (pravljične ure, mladinska književnost), projekt Rastem s knjigo, bralna značka, šolski kviz, knjižnično-informacijska znanja idr.

Šolska knjižnica je vključena v slovenski sistem Cobiss, zato si knjižnično gradivo lahko izposodijo tudi zunanji obiskovalci.

Cobiss povezava do naše knjižnice

Učence pričakuje šolski knjižničar – bibliotekar Silvester Vogrinec.

 

Kratka zgodovina šolske knjižnice

Sredstva za šolsko knjižnico je šola namenjala od samega začetka l. 1950, ko je delovala s prvimi samostojnimi oddelki posebnega programa, in sicer za tako imenovano pionirsko in strokovno knjižnico. Izposojo za učence so izvajale učiteljice na šolskem hodniku, kjer se je nahajala omara s knjižnim gradivom. Leta 1998 je šolska knjižnica dobila lastne prostore na Raičevi ulici 2, zaposlen je bil prvi knjižničar, Silvester Vogrinec. Najprej se je uporabljal kartotečni način izposoje, potem program v DOS-u, nato winknjižnica, l. 2018 pa se je prešlo na sistem Cobiss. Leta 2016 se je knjižnica preselila v novo šolsko zgradbo na Ulici 25. maja 2 a.

V šolskem letu 2021/2022 se je preselila na novo, prostornejšo lokacijo v prostore Dijaškega doma Ptuj, do nje pa je omogočen vstop tudi iz šole.

 

 

Stalne naloge šolske knjižnice

 • spodbujanje branja z razumevanjem bralnih strategij in razvijanje funkcionalne pismenosti,
 • izposoja knjižnega gradiva na dom ter pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • izposoja periodike v čitalnici,
 • obdelava in katalogizacija knjižnega gradiva in periodike,
 • pedagoška dejavnost (knjižna in knjižnična vzgoja, bibliopedagoške ure),
 • organizacija in izvajanje Bralne značke,
 • vodenje projekta Rastem s knjigo,
 • priprava literarnih srečanj in knjižnih razstav v šolski knjižnici,
 • knjižnična informacijska znanja,
 • vodenje učbeniškega sklada,
 • predlogi za nabavo knjig in periodike,
 • izločanje in odpis gradiva,
 • vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,
 • skrb za aktivno sodelovanje z ostalimi knjižnicami (šolskimi, splošnimi idr.).

 

Pivkova bralna značka

Na šoli izvajamo tako tematsko kot klasično Bralno značko, še posebej pa smo ponosni, da smo leta 2021 v sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS ustanovili avtohtono Pivkovo Bralno značko (šola se imenuje po dr. Ljudevitu Pivku), ki je namenjena domovinski vzgoji.