Nataša Pihler Brumen, prof. def., surdo-logo

e-pošta: natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si

LOGOPED je profesionalni nosilec procesa habilitacije in rehabilitacije oseb z motnjami govora in jezika oz. vseh jezikovnih modalitet. Pri svojem delu se srečuje z ljudmi v različnih življenjskih obdobjih. Ne glede na čas nastanka težave oz. motnje na področju poslušanja, govora in jezika ima namreč le-ta pomemben vpliv na posameznikovo udejstvovanje v družbi.

V šolskem letu 2021/22 je na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj v logopedsko obravnavo vključenih 10 učencev iz nižjega izobrazbenega standarda.  Ure se izvajajo v skladu z urnikom, individualno, izven oddelka. Pri vseh učencu se upoštevajo prilagoditve zaradi njihovih primanjkljajev in v skladu z zahtevami odločbe.

Obravnave potekajo ob torkih in četrtkih.

Logopedska obravnava je usmerjena na posameznega otroka in njegove potrebe, saj se otroci razlikujejo glede na vrsto motnje in primanjkljaje. Delo bo usmerjeno na funkcionalno komunikacijo, ki jo otroci potrebujejo za boljše sporazumevanje z okoljem in za učenje novih veščin.

Pri svojem delu uporablja logopedinja različne metode, tehnike in didaktične pripomočke, preko katerih skuša izboljšati zlasti naslednja področja:

  • motoriko govoril,
  • slušno pozornost, spomin, prepoznavanje, zaznavanje,
  • izboljšanje izreke,
  • ritem,
  • fonološko zavedanje,
  • besedni zaklad,
  • strukturo povedi,
  • branje in pisanje.

Vzporedno urimo tudi druga področja, kot so fina motorika, grafomotorika, koordinacija, pozornost in koncentracija, splošna poučenost …

V letošnjem šolskem letu se v PPVI oddelkih izvaja interesna dejavnost Logopedske urice, ki potekajo individualno ter skupinsko in so namenjene uvajanju ter uporabi nadomestne komunikacije. Logopedske urice se izvajajo ob petkih.