Nataša Pihler Brumen, prof. def., surdo-logo

e-pošta: natasa.pihler-brumen@pivkaptuj.si

LOGOPED je profesionalni nosilec procesa habilitacije in rehabilitacije oseb z motnjami govora in jezika oz. vseh jezikovnih modalitet. Pri svojem delu se srečuje z ljudmi v različnih življenjskih obdobjih. Ne glede na čas nastanka težave oz. motnje na področju poslušanja, govora in jezika ima namreč le-ta pomemben vpliv na posameznikovo udejstvovanje v družbi.

Temeljne naloge logopeda so sledeče:

  • diagnostika/prepoznavanje vseh vrst govorno-jezikovnih težav in motenj;
  • rehabilitacija in izboljšanje komunikacije posameznika;
  • preventivno delovanje – preprečevanje govorno-jezikovnih težav.

Pri svojem delu se logoped poslužuje različnih metod in tehnik ter uporablja različne didaktične pripomočke.  Program dela osnuje na podlagi logopedske diagnostike v tesnem sodelovanju s predstavniki drugih strok, profilov. Kljub temu, da je temeljno področje dela logopeda usmerjeno na področje govora in jezika, pa vzporedno razvija tudi druga otrokova področja (grafomotorika, vaje koordinacije…).

Logoped deluje v okviru zdravstvenega varstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter samostojne dejavnosti.

Na področju vzgoje in izobraževanja je logoped del svetovalne službe ali pa opravlja delo v okviru mobilne službe. V duhu celostne obravnave sodeluje s strokovnimi delavci šole, starši, učitelji, vzgojitelji. Pogosto je potrebno tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami (Zdravstveni dom Ptuj, Center za sluh in govor Maribor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, društva,…).

Poleg obravnave otrok, ki imajo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami med drugim dodeljeno tudi dodatno strokovno pomoč logopeda, se logoped ukvarja tudi s preventivo. Na ta način preprečuje bodisi pojav bodisi poglobitev govorno-jezikovnih motenj. Otroke, ki so s strani vzgojiteljev, učiteljev, svetovalne službe, logopedov zaznani kot otroci  s težavami na področju govora in jezika, logoped diagnosticira ter predlaga nadaljnjo obravnavo. Na ta način sledi načelu zgodnje obravnave, s čimer prepreči, da bi otrok zaradi stiske, nemoči svoje težave poglobil ali pa bi se sekundarno pojavile še kakšne druge.

Moje poslanstvo je delo z otroki s posebnimi potrebami. Vsakodnevno jim omogočam, da se izrazijo v vsej svoji veličini (močna in šibka področja).