Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka je javni vzgojno-izobraževalni zavod.

Ustanoviteljice OŠ dr. Ljudevita Pivka so po Odloku o ustanovitvi z dne 21. 5. 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81: MO Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale. V šolo prihajajo učenci iz navedenih občin ter še iz občin Sv. Ana, Ormož, Starše, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi, ki so občine pogodbenice.

Učenci prihajajo v šolo peš, z rednim avtobusom in organiziranim šolskim prevozom.

Nekateri učenci bivajo v vzgojni skupini pod okriljem OŠ dr. Ljudevita Pivka v Dijaškem domu Ptuj, kjer je organizirana posebna obravnava, ki traja od ponedeljka do petka.

Šola je bila kot samostojni zavod ustanovljena leta 1979. Šola ima 2.826 m2 notranjih prostorov in 454 m2 zelenic.

Lokacija zgradbe Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju je v mestni četrti na Ulici 25. maja 2a.

Na tej lokaciji delujejo programi zavoda:

  1. prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
  2. posebni program vzgoje in izobraževanja,
  3. vzgojni program za otroke s posebnimi potrebami,
  4. dejavnost knjižnic.

Smo šola, ki je locirana v Mestni občini Ptuj. Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, organizira kulturne, športne, naravoslovne, tehniške in druge prireditve. Prav tako šola izvaja mobilno strokovno pomoč za učence z odločbami, ki potrebujejo dodatno defektološko, logopedsko, tiflopedagoško, psihološko ali socialnopedagoško pomoč.

Pomoč nudimo vsem osnovnim šolam v občinah ustanoviteljicah, vrtcem pri osnovnih šolah ter Vrtcu Ptuj. Mobilno strokovno pomoč za učence z odločbami nudimo tudi šolam in vrtcem izven občin ustanoviteljic (Benedikt, Pesnica, Pernica, Velika Nedelja).

Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni izobraževalni programi so sprejeti na način in po postopku, določenim z zakonom.

Od 1. 1. 2019 izvajamo še vzgojni program. Trenutno je v vzgojno skupino vključenih 13 učencev, zato imamo oblikovani dve vzgojni skupini.