Šolska prehrana v OŠ dr. Ljudevita Pivka

V šoli se trudimo in učencem zagotavljamo zdravo prehrano, ki temelji na petih glavnih skupinah živil. To so: žitarice, sadje in zelenjava, mleko in mlečni izdelki, meso, ribe in malo maščob. Pomembno vlogo pri sprejemanju mešane hrane pa imajo tudi starši, ki s svojimi navadami in vzgledom vplivajo na otroka, da bo užival res vse skupine živil.
Učencem šole je zagotovljena malica in kosilo proti plačilu. Prehrana se plačuje s položnico, ki jo starši prejmejo na dom po pošti. Položnice se izdajajo do 10. v mesecu.
Evidenca o plačani prehrani se vodi v tajništvu šole. Staršem, ki niso poravnali stroškov prehrane, se izstavi pisni opomin, pri neupoštevanju le tega pa za morebitne spore pristojno sodišče na Ptuju.

Pravila šolske prehrane

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, št. 62/2010 in 40/2012) centri za socialno delo vodijo postopek odločanja o pravicah do subvencionirane malice in kosila za učence.

Starši morate Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ki vsebuje tudi subvencioniranje šolske prehrane) oddati na pristojnih centrih za socialno delo.

S 01. 06. 2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12), ki določa, da imajo od 01. 09. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice.

Dodatna subvencija šolske prehrane za učence se ugotavljala na podlagi povprečnega mesečnega dohodka.

Do dodatne subvencije za malico so upravičeni učenci, katerih povprečni mesečni dohodek je nižji ali enak 42 % neto povprečne plače. Dodatna subvencija pripada tudi učencem, ki so v rejništvu, in učencem prosilcem za azil. Pravica se dodeli za obdobje enega leta.

Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo na presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila in velja za obdobje enega leta.

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane šolske prehrane pred začetkom šolskega leta in se njegovi vlogi ugodi, pripada subvencija za prehrano od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo.

Prijava na šolsko prehrano je urejena s pogodbo, ki jo starši prejmejo v začetku šolskega leta. V pogodbi starši določijo obroke, opisan je način odjave in prijave, postopek v primeru neplačevanja …

Starši se v zvezi s postopkom uveljavljanja pravice do subvencionirane šolske prehrane obrnejo na pristojne centre za socialno delo (v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).

  

Odjava malice in kosila se denarno upošteva, če je bila odjava sporočena vsaj en dan prej oz. do 8.00 ure zjutraj, če je otrok zbolel.

Cena malice: 0,80 €/dan
Cena kosila: malo kosilo:1,80 €/dan; veliko kosilo: 2,00 €/dan

 

{gallery}Slike/slikedogodki2014/prehrana{/gallery}