ZGODOVINA OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ
1. Nastanek šole

Ker nekateri šoloobvezni otroci v ptujski občini niso mogli izpolnjevati predpisanega osnovnošolskega programa, se je pojavila potreba po tako imenovani posebni osnovni šoli ali POŠ. 1. septembra 1950 je bil organiziran posebni oddelek, ki ga je obiskovalo 21 otrok s posebnimi potrebami. Pouk se je odvijal v skromnih razmerah v eni od učilnic OŠ Toneta Žnidariča (današnja Mladika) Ptuj. Prvi učitelj, defektolog v tem oddelku, je bil g. Adalbert Slekovec. Začetki so bili težki, saj je bilo treba dokazati družbi, da je potrebno usposabljanje prizadete mladine. 1. januarja 1954 je bila z odlokom Republiškega sveta za prosveto in kulturo ustanovljena samostojna posebna osnovna šola.

2. Delovanje šole v minoritskem samostanu

Leta 1962 se je POŠ s štirimi oddelki in 73 učenci preselila v 700 let stari minoritski samostan. Prostori so bili za vzgojne namene nefunkcionalni, vendar so jih z veliko truda za silo uredili.

V šolskem letu 1966/67 je postala šola popolna osemletka. Imela je 8 oddelkov s 132 učenci. Zaradi vedno večjega števila otrok je prišlo do prostorske stiske. Leta 1972 je začelo izhajati šolsko glasilo Črički. Leta 1973 so imeli 21 oddelkov z 261 učenci, zato je zraven obstoječih prostorov sledila selitev še v tri najemne kletne prostore in dva dodatna prostora v Dijaškem domu Ptuj. Leta 1977 se je posebna osnovna šola preimenovala v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

3. Delovanje šole na Raičevi 2

Leta 1979 se je šola preselila v stavbo bivše srednje ekonomske šole na Raičevi ulici 2. Pouk je potekal v 17 oddelkih z 226 učenci v dopoldanski izmeni ter z dvema oddelkoma v popoldanskem času. Leta 1981 je šolska zgradba dobila novo, rdečo fasado ter adaptirane prostore. Obnova šole je stala milijon takratnih dinarjev. Leta 1986 si je šola pridobila lastno telovadnico. Leta 1987 je pričel delovati oddelek podaljšanega bivanja. Do tedaj se je šola že uveljavila kot močan regijski center, saj so jo obiskovali učenci iz 18 različnih občin. Leta 1993 se je šola pridružila gibanju Specialne olimpijade Slovenije.

S prizadevanji Slovenije, da bi postala polnopravna članica EU, se je ob začetku novega tisočletja pričel proces integracije, vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno OŠ. Število otrok na OŠ dr. Ljudevita Pivka je začelo drastično upadati in marsikdo se je bal, da šola ne bo preživela omenjenega procesa. Okoli leta 2007 se je število ustavilo na nekaj več kot 70 otrok, kar je poslej postala stalna kapaciteta šole. Ob rednem prilagojenem programu je šola razvila močno mobilno defektološko službo, ki je s 13 specialnimi pedagoginjami leta 2010/11 zagotavljala strokovno delo na 30 osnovnih šolah in vrtcih na Ptuju in v okolici. Leta 2005 se je šola pridružila evropskemu projektu Comenius, ki povezuje OŠ PP na mednarodni ravni. V šolskem letu 2005/06 pa je pričela delovati devetletka.

Zaradi zahtevnosti procesa integracije se je OŠ dr. Ljudevita Pivka izkazala kot nepogrešljiv dejavnik pri zagotavljanju nemotenega in strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami, zato je bilo doseženo tudi soglasje o novogradnji šole v bližini Dijaškega doma Ptuj.


4. Kdo je bil dr. Ljudevit Pivko

Dr. Ljudevit Pivko je bil zgodovinski in narodopisni pisatelj, šolnik in politik. Rodil se je 17. avgusta 1880 v Novi vasi pri Sv. Marku na Dravskem polju. Umrl je 29. marca 1939 v Mariboru. Študiral je slavistiko in germanistiko v Pragi, Krakovu, na Dunaju in v Frankfurtu. Služboval je v Mariboru na gimnaziji. Aktivno se je vključeval v narodno napredne tokove, ki so težili k osamosvojitvi Slovencev. Z leposlovjem in zgodovinopisjem je širil znanje o Slovanih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ravnatelji

1954–1972  Adalbert Slekovec

1972–1998  Hilda Slekovec

1998–2004  Rudolf Lenart

2004–2005  Zdenka Kokol

2005–2007  Irena Cvetko

2007-2014 Dragica Emeršič

2014- Lidija Hameršak Marin