PREDSTAVITEV ŠOLE

 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka je javni vzgojno-izobraževalni zavod.

Ustanoviteljice OŠ dr. Ljudevita Pivka so po Odloku o ustanovitvi z dne 21. 5. 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81: MO Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale. V šolo prihajajo učenci iz navedenih občin ter še iz občin Cerkvenjak, Lenart, Maribor, Zreče, Pivka, Šentjur, Starše, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Rače-Fram in Duplek, ki so občine pogodbenice. Odlok o ustanovitvi je bil v letu 2022 posodobljen, in tako je 28. 7. 2022 začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

Učenci prihajajo v šolo peš, z rednim avtobusom in organiziranim šolskim prevozom.

Šola je bila kot samostojni zavod ustanovljena leta 1979. Šola ima 2.826 m2 notranjih prostorov in 454 m2 zelenic. V šolskem letu 2023/24 smo v brezplačno uporabo dobili še 1.633 m2 prostorov v Dijaškem domu Ptuj.

Lokacija zgradbe Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj je v mestni četrti v Ulici 25. maja 2a in Arbajterjevi ulici 6.

 

  

Šola izvaja naslednje programe:

  • predšolski prilagojeni program – vrtec Pivkolin,
  • prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
  • posebni program vzgoje in izobraževanja,
  • vzgojni program za otroke s posebnimi potrebami,
  • mobilno specialno-pedagoško službo v večinskih osnovnih šolah in vrtcih.

Smo šola, ki je locirana v Mestni občini Ptuj. Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, organizira kulturne, športne, naravoslovne, tehniške in druge dejavnosti. Prav tako šola izvaja mobilno strokovno pomoč za učence z odločbami, ki potrebujejo dodatno defektološko, logopedsko, tiflopedagoško, psihološko ali socialnopedagoško pomoč.

Pomoč nudimo vsem osnovnim šolam v občinah ustanoviteljicah, vrtcem pri osnovnih šolah ter Vrtcu Ptuj. Mobilno strokovno pomoč za učence z odločbami nudimo tudi šolam in vrtcem izven občin ustanoviteljic (Benedikt, Pesnica, Negova, Bojan Ilich).

Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 6. leta starosti v predšolskem obdobju, od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole oziroma do 15. leta starosti ter posebni program do 26. leta starosti. Javnoveljavni izobraževalni programi so sprejeti na način in po postopku, določenim z zakonom.

Od 1. 1. 2019 izvajamo še vzgojni program. Trenutno sta oblikovani dve vzgojni skupini, kjer je organizirana posebna obravnava, ki traja od ponedeljka do petka.