Sklep o uskladitvi cen programov vrtca s prilagojenim programom