Šolski svetovalni delavci: Gorazd Fras, Neli Mavrič in Borislava Munda

Svetovalno delo predstavlja interdisciplinarno strokovno delo v šoli za šolo. Svetovalni delavec se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole ter sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: učenci, učitelji, starši, vzgojitelji, vodstvom in zunanjimi ustanovami. Delo izvaja v skladu s Programskimi smernicami dela v osnovni šoli ob upoštevanju dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja uporabnikov.

Svetovalno delo z učenci

Zajema nudenje pomoči pri vključevanju novincev in prešolanih učencev, organizacijo pomoči odpravljanje učnih in vzgojnih težav, individualno in skupinsko delo z učenci za premagovanje težav, kot so avtizem, čustvene in vedenjske težave, svetovanje za  osebnostni in socialni razvoj, pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk: subvencionirana prehrana, šola v naravi, pomoč pri urejanju letovanj, urejanje vozovnic in prevozov ter dokumentacije o učencih, karierno orientiranje učencev, pomoč bivšim
učencem, preventivno in proaktivno delo v okviru razrednih ur in projektov ter čustveno opismenjevanje učencev.

Delo s starši

Predstavlja nudenje pomoči pri reševanju materialnih stisk, svetovanje za vodenje učenca pri domačem delu in v primeru vzgojnih težav, pogovorne ure za starše, organizacijo predavanj ter drugo.

Sodelovanje s strokovnimi delavci zavoda

Obsega sodelovanje pri reševanju in odpravljanju odstopanj v vedenju učencev, iskanju
pozitivnih vzgojnih vodenj, izvedbo timskih sestankov skupaj s starši in zunanjimi institucijami.

Delo psihologinje

Psihologinja svetuje učencem in staršem, sodeluje s strokovnimi delavci in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Prioritetne naloge

1. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV V ŠOLO
Postopek usmerjanja:
Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku, nato se oba dokumenta skupaj pošlje na Zavod za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program – v kolikor je to PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM ali POSEBNI PROGRAM, se otroka vključi v OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.
V OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom se vpisujejo učenci z odločbo o usmeritvi v začetku in tudi med šolskim letom.
Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim določimo prilagoditve in cilje. Program vse leto spremljamo, ves čas pa sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.

2. EVIDENTIRANJE, POMOČ IN SPREMLJANJE UČENCEV S TEŽAVAMI NA UČNEM PODROČJU
Učencem, ki imajo težave pri učenju tudi v njim prilagojenem programu, posvečamo posebno skrb. Evidentirajo jih učitelji, včasih pa pomoč želijo starši ali otrok sam. Učencem s težavami pri učenju so nudene različne oblike pomoči:
– dopolnilni pouk,
– individualne ure učne pomoči,
– pomoč pri organizaciji in učenju,
– po potrebi napotimo učenca in starše po pomoč v zunanjo institucijo.

3. INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI IN STARŠI
– psihodiagnostični postopki (različna testiranja, intervjuje, opazovanja itd.)
– spremljanje in obravnave učencev z emocionalnimi in vedenjskimi težavami /motnjami, šolskimi in vzgojnimi oz. disciplinskimi težavami, razvojnimi stiskami in različnimi psihičnimi stanji, ki jim onemogočajo ali otežujejo razvijanje lastnih potencialov oz. onemogočajo ali otežujejo funkcionalne oblike vedenja
– različne oblike individualnega ali skupinskega dela se izvajajo skozi celotno šolsko leto in zajemajo učenje učinkovitih metod učenja, veščin za reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti in čustvene inteligentnosti, krepitev prosocialnega vedenja, spoznavanje samega sebe, razvijanje komunikacijskih spretnosti, krepitev pozitivne samopodobe, učenje tehnik sproščanja in vzpostavljanja samokontrole, na področju zlorabe prepovedanih substanc, delo na področju spolne vzgoje, delo na področjih, kjer se pokaže trenutna problematika oz. potrebe in podobno
– izvedba kriznih in drugih intervencij
– svetovanje staršem za učinkovito delo z otroki, ki imajo vzgojne oz. disciplinske težave
– svetovanje o strategijah premagovanja težav otrok z emocionalnimi in vedenjskimi težavam
– usmerjanje k drugim (zunanjim) oblikam pomoči ipd.

4. POKLICNO SVETOVANJE ZA 8. IN 9. RAZREDE
– obisk CIPS-a (Center za informiranje in poklicno svetovanje)
– spoznavanje poklicev
– predstavitve šol
– ogledi posameznih srednjih šol in spoznavanje njihovih programov
– individualno poklicno svetovanje
– vpisni postopek v srednje šole
– pomoč pri pridobitvi štipendij

5. SPREMLJANJE PROJEKTOV NA ŠOLI
Vključenost pri izvedbi raznih projektov na šoli.

6. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
– Zavod za šolstvo RS
– CSD Ptuj in drugi CSD
– Svetovalni center za starše, otroke in mladostnike
– Center za psihodiagnostična sredstva
– druge osnovne in srednje šole
– Zavod za zaposlovanje
– občine
– zdravstvene službe
– humanitarne organizacije …

7. POMOČ UČENCEM ZA PRIDOBITEV REGRESOV
– za prehrano
– letovanje, šolo v naravi …

8. IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
V OŠ s prilagojenim programom se izvaja NPZ v 9. razredu prostovoljno.

9. VZGOJNI NAČRT
Svet OŠ dr. Ljudevita Pivka je sprejel Vzgojni načrt. Preberete si ga lahko na naši spletni strani.

KONTAKTI:

Gorazd Fras, mag. prof. inkl. pedagogike

051 / 377 821

e-naslov: gorazd.fras@pivkaptuj.si

Neli Mavrič, mag. prof. soc. ped.

e-naslov: neli.mavric@guest.arnes.si 

Borislava Munda, univ. dipl. psih.

02/ 771 07 88, 041/ 345 337

e-naslov: borislava.munda@pivkaptuj.si

 

Pogovorne ure: vsak dan po predhodnem dogovoru

Govorilne ure: drugi torek v mesecu