Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja vzgojno-izobraževalni proces za otroke z motnjo v duševnem razvoju.

Ustanoviteljice šole so: MO Ptuj, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale. V šolo prihajajo učenci iz navedenih občin ter še iz občin Sv. Andraž, Trnovska vas, Benedikt in Ormož.

Šola je bila kot samostojni zavod ustanovljena leta 1979. Šola ima 2.826 m2 notranjih prostorov in 454 m2 zelenic.

V okviru vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola izvaja naslednje programe:

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom: od 1. do 9. razreda osnovne šole. V program se vključujejo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju.


Posebni program vzgoje in izobraževanja
: od 1. do 6. stopnje, kamor se vključujejo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Učne vsebine se posredujejo po prilagojenem učnem načrtu in v skladu z individualiziranim programom, ki ga oblikuje strokovni tim v dogovoru in soglasju s starši.