PROJEKT COMP@S  

(Center za celostno, Obravnavo otrok, Mladostnikov s Posebnimi Potrebami, @povezovanje-mreženje, Svetovanje)

V mesecu januarju 2017 smo se v okviru konzorcija 4 ustanov prijavili na  JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada

»Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«

Celotna vrednost projekta: 532.640, 00 EUR

OŠ dr. Ljudevita Pivka: 140.000,00 EUR

Trajanje projekta: 0d 01. 09. 2017 do 30.09.2020

Vodenje projekta je prevzela

  • OŠ Gustav Šilih , Maribor- poslovodeči konzorcijski organ
  • koordinatorica projekta Mateja Šilc,

Konzorcijski partnerji v projektu (konzorcij)

  • OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj – koordinatorica projekta Tanja Nikolovski,
  • OŠ Minke Namestnik Sonje, Slovenska Bistrica – koordinatorica projekta Klavdija Fridrih,
  • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor – koordinatorica projekta Alenka Seršen Fras.

V pilotskem projektu bomo vzpostavili strokovni center, ki bo središče visoko kompetentnih strokovnjakov, ki bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. Strokovni center bo povezovalna institucija med zdravstvenimi, socialnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter družino.

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora vrtcem in šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami. Opredelili bomo potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, ustrezne normative in potrebna sredstva za zagotavljanje podpore celostni obravnavi otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami.

Celostna pomoč bo obsegala podporo šolam, izdelavo individualiziranih programov, svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev, razvoj in izposojo pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč družinam in otroku oziroma mladostniku. Te aktivnosti so nujne in ključne za otrokov optimalen razvoj, aktivno vključevanje, spodbujanje enakih možnosti ter povečanje zaposljivosti in preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost.

Z vzpostavitvijo mreže konzorcija in njegovimi aktivnostmi bomo vzpostavili povezovanje z lokalnim okoljem s ciljem razvoja in nadgradnje preventivnih programov in zagotavljanja celostne obravnave otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, z namenom opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc.

Z aktivnim vključevanjem strokovnega centra v lokalno okolje, njegovo povezovalno vlogo in nudenjem širšega spektra storitev bomo zmanjšali neenakosti v zdravju in socialni udeležbi otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V času od decembra 2016 do junija 2017 smo se konzorcijski partnerji osebno srečali 5 krat. Med posameznimi srečanji pa smo pripravili analizo trenutnega stanja na področju obravnave otrok PP, izpolnili prijavnico, finančno ovrednotili predvideno delo, v svojih ustanovah načrtovali ustrezen kader, ki bo vključen v projektno delo,  se dogovorili o načinu dela in sestajanja konzorcijskih partnerjev, izdelali logotip, pripravili gradivo za spletno projektno stran in promocijsko gradivo za starše, šole in vrtce ter druge sodelujoče partnerske ustanove.

Koordinatorica projekta na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,

Tanja Nikolovski


OTVORITEV KNJIŽNICE S PRILAGOJENIMI DIDAKTIČNIMI PRIPOMOČKI IN UČILI

V sklopu strokovnega centra COMP@S smo 25. 4. 2018 na  OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj otvorili knjižnico s prilagojenimi didaktičnimi pripomočki in učili. Didaktične pripomočke in učila smo zajeli v štiri glavna področja, in sicer zaznavanje, govor in jezik, matematika in motorika. S pomočjo teh didaktičnih pripomočkov lahko otroci razvijajo različne spretnosti in veščine, ki predstavljajo temelj za nadaljnje učenje. V knjižnici imamo tudi pripomočke, s pomočjo katerih lahko učencem omogočimo ustreznejše učno okolje (kinestetične mize, ravnotežne blazine, itd.) Do sedaj je na razpolago cca 200 enot, še vedno pa nabavljamo nove.  Knjižnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev in šol ter vsem staršem. Izposoja je brezplačna.

Vse pripomočke smo zbrali v katalogu, ki je na voljo na spletni strani strokovnega centra COMP@S:  http://compas.splet.arnes.si/didakticni-material-os-ljudevita-pivka-ptuj/

Strokovni delavci šol ter starši si tako lahko predhodno ogledajo kaj je na voljo za izposojo. Za lažjo izbiro pa so v katalogu opredeljeni tudi cilji za posamezni didaktičen material in navodilo. Knjižnica bo v  šolskem letu 2017/2018 obratovala do konca junija, in sicer vsak drugi torek (od 15.00 do 16.00) in vsako četrto sredo v mesecu (od 16.00 do 17.00).

Tanja Nikolovski

Koordinatorica projekta COMP@S na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Vesna Horvat

Vodja knjižnice prilagojenega didaktičnega materiala in učil COMP@S na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Več: intervju ob otvoritvi knjižnice